Szkoła Podstawowa nr 34
w Katowicach im. Mikołaja Kopernika

BIP SZKOŁY

Podstawa prawna

Informacje ogólne

Status prawny

Organizacja SP nr 34

Przedmiot działania i kompetencje

Struktura własnościowa

Majątek

Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Księgi oraz sposoby udostępniania danych

Sposoby załatwiania spraw


Prawo wewnętrzne szkoły

Statut

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Program Wychowawczy

Program Profilaktyki Szkolnej

Procedury wydawania świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych,karty rowerowej/motorowerowej

Kontrole

Szkolny zestaw programów nauczania


Przetargi


Informacja o sprzedaży składników majątku ruchomego


Plan pracy szkoły


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

Podstawa prawna BIP
       W myśl Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198) Rozdział 1 Artykuł 4 Punkt 5 nakłada na podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
        Celem powstania Biuletynu Informacji Publicznej jest utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji obejmującej cały kraj. Główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej jest strona stworzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji -
www.bip.gov.pl
Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Mikołaja Kopernika
w Katowicach 40-710 Katowice ul. Zielonogórska 3

tel: (32) 25-25-168

Fax 202-29-08

e-mail:
sp34_katowice@interia.pl

URL: sp34kat.pl


Dyrektor SP nr 34: mgr Maria Szopa - Zając
e-mail: sp34_katowice@op.pl
Wicedyrektor: mgr Maria Bilnik

Osoba odpowiedzialna za redakcję BIP w SP nr 34 w Katowicach
mgr Kornelia Magiera e-mail: kornmag@gmail.com
Status prawny Nazwa szkoły brzmi:
Szkoła Podstawowa nr 34 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach z siedzibą przy ul. Zielonogórskiej 3.
 1. Organem prowadzącym Szkołę Podstawowąą nr 34 jest miasto Katowice.
 2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

Organizacja SP nr 34
Organami Szkoły Podstawowej nr 34 w Katowicach są:
 1. Dyrektor Szkoły
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Rada Rodziców
 4. Samorząd Uczniowski

Przedmiot działania i kompetencje
Szczegółowy opis działań i kompetencji znajduje się w Statucie Szkoły.
Struktura własnościowa
Szkoła prowadzi gospodarkę finansowo-księgową jako jednostka budżetowa samofinansująca się.
Majątek SP nr 34
Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice.
Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną miasta Katowice.
Szkoła nie posiada osobowości prawnej, a za jego zobowiązania odpowiada budżet miasta Katowice.

Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34:
mgr Maria Szopa - Zając
Wicedyrektor:
mgr Maria Bilnik
Kompetencje dyrektora i jego zastępcy, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Rady Szkoły i Samorządu Uczniowskiego zawarte są w
Statucie Szkoły, Rozdział II - Organy szkoły.
Informacja o prowadzonych w szkole rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.
 1. Księga inwentarzowa
 2. Rejestr pracowników
 3. Ewidencja akt osobowych
 4. Rejestr wniosków, zaświadczeń i aktów nadania stopnia nauczycielskiego
 5. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły
 6. Ewidencja dokumentacji szkolnej
 7. Księga zastępstw
 8. Księga zarządzeń wewnętrznych
 9. Księga ewidencji dzieci
 10. Księga uczniów
 11. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych i pracowniczych
 12. Rejestr korespondencji
 13. Archiwum dokumentacji szkoły
Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub duplikat danego dokumentu powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.
Sposoby załatwiania spraw w SP nr 34
 • Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.
 • Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.
 • Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.
 • Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
Godziny urzędowania sekretariatu:
od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530