Szkoła Podstawowa nr 34
w Katowicach im. Mikołaja Kopernika

SKKT
SKKT PTTK nr 41 przy Szkole Podstawowej nr 34 w Katowicach to Szkolny Klub Krajoznawczo - Turystyczny, który w naszej szkole istnieje od 1983 roku - opiekunem od ponad 22 lat jest pani Ewa Kowalska.

Cele pracy naszego SKKT:
 • upowszechnianie form aktywnego wypoczynku
 • kształtowanie kultury turystyki
 • wyrabianie sprawności fizycznej jako alternatywny sposób wykorzystania wolnego czasu
 • Rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych - poznanie okolicy, miasta, regionu.
 • kształtowanie asertywnych postaw współdziałania w grupie.
 • poznanie walorów krajoznawczych i kulturowych naszego regionu i kraju, kształtowanie postawy szacunku dla przyrody, tradycji, dóbr materialnych i kulturowych.

Co się u nas dzieje?
 1. Prelekcje - cykl spotkań z ciekawym człowiekiem, m.in. z podróżnikiem.
 2. Warsztaty - samodzielne przygotowanie wycieczki, terenoznawstwo i topografia, pionierka obozowa, udzielanie pierwszej pomocy (samarytanka), geografia turystyczna Polski, ochrona przyrody, ochrona zabytków, zdobywanie odznak PTTK.
 3. Wycieczki - piesze, kolarskie, nizinne, górskie, krajoznawcze, turystyki kwalifikowanej, po najbliższej okolicy, mieście, regionie (l lub 2 x miesiącu ,w soboty i niedziele w trakcie trwania roku szkolnego), w Ligacie, Katowicach, w woj. Śląskim, na Jurze Krakowsko -Częstochowskiej, w Beskidach).
 4. Wystawy - gazetka ścienna na korytarzu szkolnym, "SKKT jako sposób na zdrowe życie".
 5. Akcje - Tydzień Turystyki (w szkole). Sprzątanie Gór, rajdy ogólnoszkolne.
 6. Udział w imprezach innych organizacji - rajdy, wycieczki i konkursy Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach,
 7. imprezy na orientację Koła "Czartak" przy Hufcu ZHP w Katowicach, imprezy Szkoły Podstawowej nr 34 w Katowicach i innych szkół.

Członkami koła są uczniowie klas I-VI naszej szkoły, ich rodziny i znajomi, a także nauczyciele. Jest ich 50 osób. Ponieważ działamy przy Górnosląskim Odzdziale PTTK, część członków SKKT (10 osób) jest członkami PTTK, pozostali uczestnicy zajęć koła są kandydatami na człoków PTTK lub jego symaptykami. Obecny opiekun SKKT za swoją pracę w SKKT i PTTK został odznaczony przez władze PTTK:Dyplomem Zarządu Głównego PTTK za zasługi w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa (1998r.) Srebrną Odznaką "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży" (1997r)Złotą Odznaką "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży" (2002r.) Dzialalność SKKT została wpisana w szkolny program profilaktyczny.

SUKCES!<-- powrót