Szkoła Podstawowa nr 34
im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

DLA SZÓSTOKLASISTÓW
Co warto wiedzieć o sprawdzianie w szkole podstawowej

Zasady ogólne

Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej obejmuje wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Co istotne, podstawę dla wielu zadań z języka polskiego i matematyki będą stanowiły teksty lub informacje z zakresu historii lub przyrody.

Sprawdzian składa się z dwóch części:
  • część pierwsza – obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki,
  • część druga – obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego.

Szóstoklasista przystępuje do sprawdzianu z jednego z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.
Sprawdzian ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, toteż sprawdzianu nie można nie zdać.

Przebieg sprawdzianu

Sprawdzian jest przeprowadzany w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do sprawdzianu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.
Obie części sprawdzianu są przeprowadzane jednego dnia. Część pierwsza trwa 80 minut, a część druga – 45 minut. Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą. Każda część sprawdzianu rozpoczyna się o godzinie określonej w komunikacie o harmonogramie.
Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części pierwszej również linijkę.
Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Zadania na sprawdzianie

Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę zamkniętą i otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z języka obcego nowożytnego mają formę zamkniętą. Zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych. W zadaniach otwartych zdający samodzielnie formułuje odpowiedź.
Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w:
  • informatorze o sprawdzianie
  • przykładowych arkuszach egzaminacyjnych
  • arkuszach z lat ubiegłych


Zadania z języka polskiego i matematyki tworzą jeden arkusz egzaminacyjny, natomiast zadania z języka obcego – drugi. Każdy arkusz egzaminacyjny zawiera kartę odpowiedzi, w której uczeń zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych

Ważne linki

http://www.cke.edu.pl/index.php/sprawdzian-left
http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/sprawdzian