Szkoła Podstawowa nr 34
im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
mobilności kadry edukacji szkolnej

„Poza szkolną ławą – nauczanie przez doświadczanie”

dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 34 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

 

Projekt opracowywany jest w Szkole Podstawowej nr 34 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach i w założeniu obejmuje następujące dwa działania:

- wyjazdy nauczycieli na kursy doskonalenia zawodowego za granicę;

- wyjazdy nauczycieli na obserwacje do zagranicznych szkół partnerskich.

  

§1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie Erasmus+ KA1 – mobilność kadry edukacji szkolnej: „Poza szkolną ławą – nauczanie przez doświadczanie”.
 2. Wniosek Projektu jest opracowywany przez wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły koordynatora, p. Annę Milerską na podstawie ustaleń dokonanych przez Radę Pedagogiczną Szkoły w czasie posiedzenia w dniu 29 sierpnia 2014 r. i zostanie złożony do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w najbliższej rundzie selekcyjnej (luty/marzec 2015).
 3. Celem projektu jest umożliwienie nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 34 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach zdobycie doświadczeń, pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z wykorzystaniem narzędzi pedagogicznych służących wyprowadzeniu części procesu dydaktycznego poza tradycyjne środowisko lekcyjne oraz prowadzenie zajęć metodami bazującymi na bezpośrednim doświadczaniu świata przez uczniów.
 4. W przypadku uzyskania dofinansowania, Projekt realizowany będzie w terminie od 06.2015 r. do 31.05.2017 r. i pierwsze mobilności rozpoczną się już w czasie trwania wakacji letnich 2015.
 5. W przypadku otrzymania dofinansowania, uczestnikami Projektu będą nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej nr 34 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach.
 6. Niniejszy regulamin określa:

 7. a) cele Projektu,
  b) zasady udziału i rekrutacji uczestników Projektu,
  c) prawa i obowiązki nauczycieli i uczestników Projektu,
  d) zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie.

 

§2

Cele Projektu

 

 1. Zdobycie doświadczeń, pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z wykorzystaniem narzędzi pedagogicznych służących wyprowadzeniu części procesu dydaktycznego poza tradycyjne środowisko lekcyjne oraz prowadzenie zajęć metodami bazującymi na bezpośrednim doświadczaniu świata przez uczniów.
 2. Udział w zagranicznych kursach doskonalenia zawodowego.
 3. Udział w obserwacjach pracy organizacji (szkół) partnerskich.
 4. Poszerzenie kompetencji językowych, zawodowych, metodycznych, organizacyjnych i społecznych.
 5. Zapoznanie się z europejskimi systemami edukacyjnymi, z realiami pracy nauczycieli w innych krajach, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.
 6. Zdobycie dokumentu Europass Mobilność.
 7. Zdobycie partnerów do realizacji innych projektów europejskich w kolejnych latach.

 §3

Zasady udziału i rekrutacji uczestników Projektu

 

 1. Nabór do udziału w Projekcie jest zgodny z zasadą równości szans, praw i korzyści obu płci.
 2. Uczestnikami Projektu mogą być wszyscy zainteresowani tym uczestnictwem nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej nr 34 im. Mikołaja Kopernika.
 3. Do udziału w projekcie może zgłosić się każdy czynny nauczyciel Szkoły, niezależnie od płci, wieku, stażu pracy czy stopnia awansu zawodowego.
 4. Wszyscy nauczyciele, którzy zgłoszą swoje zainteresowanie udziałem w Projekcie, zostaną przez koordynatora wzięci pod uwagę przy pisaniu wniosku aplikacyjnego.
 5. Każdemu zgłoszonemu nauczycielowi zaproponowana zostanie znaleziona przez koordynatora forma doskonalenia, zgodna z profilem projektu oraz indywidualnymi potrzebami opisanymi przez nauczyciela,
 6. Zgłoszenie się do udziału w projekcie nastąpi poprzez przesłanie zgłoszenia na adres mailowy koordynatora (anna-mi@tlen.pl) lub dostarczenie go koordynatorowi w wersji papierowej.
 7. Termin nadsyłania lub wręczania zgłoszeń to 31 października 2014 r.
 8. Zgłoszenie nauczyciela do udziału w projekcie powinno zawierać następujące informacje:
  - nazwisko i imię
  - zajmowane stanowisko, nauczane przedmioty
  - datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, stopień awansu zawodowego
  - dotychczasowe doświadczenia w prowadzeniu zajęć niekonwencjonalnymi metodami i metodami opartymi na doświadczeniu,
  - opis własnych potrzeb związanych z opracowywanym szkoleniem (tematyka szkolenia, rodzaj obserwowanych zajęć),
  - deklarację udziału w kursie lub obserwacji zajęć lub w obu tych formach doskonalenia zawodowego,
  - informację o zaplanowanym wykorzystaniu zdobytej w czasie szkolenia / obserwacji wiedzy w codziennej praktyce pedagogicznej,
  - deklarację znajomości języka obcego w stopniu umożliwiającym komunikację oraz aktywny udział w zajęciach,
  - informację o dotychczasowym zaangażowaniu w realizację projektów europejskich.
 1. Zgłoszenia nauczycieli zostaną poddane formalnej weryfikacji przez komisję złożoną przez Dyrektora Szkoły oraz Koordynatora Projektu.
 2. W przypadku otrzymania pełnego dofinansowania, zgodnego z budżetem założonym we wniosku aplikacyjnym, każdy zgłoszony nauczyciel będzie miał szansę wyjazdu na wybrane szkolenie. Nie będzie wtedy konieczności powoływania osobnej Komisji Rekrutacyjnej.
 3. W przypadku otrzymania niepełnego dofinansowania i wynikającej stąd konieczności ograniczenia liczby zaplanowanych mobilności, powołana zostanie Szkolna Komisja Rekrutacyjna, w skład której wejdzie Dyrektor Szkoły, Koordynator Projektu oraz dodatkowy wyznaczony przez Dyrekcję nauczyciel. Zadaniem Komisji będzie dokonanie merytorycznej oceny zgłoszeń nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem punktów dotyczących opisu dotychczasowych doświadczeń, własnych potrzeb szkoleniowych, informacji o planowanym wykorzystaniu zdobytej wiedzy oraz opisu dotychczasowego zaangażowania w realizację projektów europejskich.
 4. Komisja zakończy procedurę rekrutacyjną w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o liczbie zatwierdzonych mobilności. Zakończeniem prac Komisji będzie ogłoszenie ostatecznej listy uczestników projektu i listy rezerwowej oraz sporządzenie zatwierdzonego przez Dyrektora Szkoły protokołu posiedzenia Komisji.

 §4

Prawa i obowiązki nauczycieli w związku z planowanym udziałem Szkoły w Projekcie Erasmus+ KA1

 1. Każdy nauczyciel ma prawo do:

 2. a) zgłoszenia swojego udziału w Projekcie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  b)    zgłaszania uwag dotyczących Projektu Koordynatorowi Projektu;
  c) zaproponowania interesującej go formy doskonalenia zawodowego;
  d) uzgadniania z Koordynatorem Projektu pożądanej tematyki szkolenia zagranicznego;
  e) zatwierdzenia wybranego przez Koordynatora Projektu szkolenia lub złożenia prośby o znalezienie innego, bardziej odpowiadającego indywidualnym potrzebom (z uwzględnieniem faktu, że szkolenie takie MUSI całkowicie wpisywać się w tematykę nauczania przez doświadczanie, nauczania poza szkolną ławą lub nauczania metodami alternatywnymi);
  f) udziału w szkoleniach językowych zorganizowanych na terenie Szkoły przed wyjazdem na mobilności.

 

 1. Nauczyciel zobowiązany jest:

 2. a) na etapie przygotowywania wniosku:
  - do podania prawdziwych danych przy zgłaszaniu swojego udziału w Projekcie;
  - do dokonania obiektywnej oceny swojej znajomości języka obcego;
  b) w przypadku zatwierdzenia Projektu do realizacji (jako Uczestnik Projektu):
  - do systematycznego udziału we wszystkich zaplanowanych działaniach;
  - do aktywnego udziału w zajęciach szkoleniowych i obserwacyjnych;
  - do wywiązania się ze zobowiązań po powrocie z mobilności (raportowanie, zadania wynikające z wniosku);
  - udziału w wydarzeniach upowszechniających i promujących Projekt;
  - umożliwienia Koordynatorowi przeprowadzenia koniecznych działań monitorujących i ewaluacyjnych;
  - dzielenia się zdobytą w czasie mobilności wiedzą z Radą Pedagogiczną w czasie konferencji szkoleniowych organizowanych po zakończeniu serii mobilności;
  - wykorzystania zdobytej wiedzy i doświadczeń w codziennej praktyce pedagogicznej.
  - udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji projektu oraz na wykorzystanie materiałów wizualnych, na których widnieje postać uczestnika.

 §5

Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie

 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie w trakcie jego trwania tylko w uzasadnionych przypadkach i zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji.
 2. W takim przypadku – o ile zaistnieje sytuacja opisana w § 3 pkt. 10-11 – na miejsce rezygnującego Uczestnika powołany zostanie Uczestnik z listy rezerwowej.
 3. W razie rezygnacji z uczestnictwa w sytuacji opisanej w § 3 pkt. 9, Koordynator Projektu dołoży starań, by znaleźć odpowiedni zastępstwo za rezygnującego nauczyciela. Jeżeli nie będzie to możliwe, Koordynator podejmie odpowiednie kroki w porozumieniu z i zgodnie ze wskazówkami Opiekuna Projektu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz zgodnie z zapisami umowy.

 §6

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r.i obowiązuje przez cały okres przygotowania wniosku i ewentualnej realizacji Projektu.
 2. Nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w regulaminie należą do kompetencji Dyrektora  Szkoły i Koordynatora Projektu.
 3. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy zgłaszać bezpośrednio Dyrektorowi  Szkoły bądź  Koordynatorowi  Projektu, którzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia aneksu do niniejszego dokumentu w razie zaistnienia takiej konieczności, np. po otrzymaniu dofinansowania i zapoznaniu się ze szczegółami umowy.
 4. Regulamin niniejszy dostępny jest do wglądu u Koordynatora Projektu i na stronie internetowej szkoły.


ZAŁĄCZNIK do REGULAMINU – WZÓR KARTY ZGŁOSZENIA:

 

 1. Nazwisko i imię: ………………………………………………………………

 2. Data urodzenia: ……………… Miejsce urodzenia: ………………………
  Adres zamieszkania: …………………………………………………………………

 3. Zajmowane stanowisko:
  Dyrektor ……….. Wicedyrektor ………. Nauczyciel ………..

 4. Nauczane przedmioty: ………………………………………………………………………
  inne prowadzone zajęcia: …………………………………………………………………….

 5. Staż pracy: ……………………………..
  Stopień awansu zawodowego: ……………………

 6. Interesuje mnie:
  a) udział w kursie
  tematyka szkolenia: ………………………………………………………………………...
  b) udział w obserwacjach (job-shadowing)
       rodzaj obserwowanych zajęć: ……………………………………………………………...
  c) udział w obu tych formach doskonalenia:
      tematyka szkolenia: ………………………………………………………………………...
      rodzaj obserwowanych zajęć: ……………………………………………………………...

 7. Moje dotychczasowe doświadczenia w prowadzeniu zajęć metodami niekonwencjonalnymi i metodami opartymi na doświadczeniu:
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 8. Moje potrzeby związane z doskonaleniem zawodowym w kontekście określonym przez tematykę projektu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


 1. Planowane wykorzystanie wiedzy / doświadczenia zdobytego w czasie szkolenia / obserwacji w instytucjach zagranicznych w mojej codziennej praktyce pedagogicznej:
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 2. Przebieg dotychczasowego zaangażowania w realizację szkolnych projektów europejskich:
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Oświadczam, że moja znajomość języka …………………….. jest wystarczająca do codziennej komunikacji oraz aktywnego udziału w zajęciach w wybranej przeze mnie formie doskonalenia zawodowego.

 

 1. W przypadku otrzymania dofinansowania i zakwalifikowania się do uczestnictwa w projekcie, deklaruję, że wezmę udział / nie wezmę udziału w kursach językowych zorganizowanych na terenie Szkoły.

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z postanowieniami Regulaminu Uczestnictwa w projekcie i akceptuję jego postanowienia.

 

Data ……………………………..      Podpis nauczyciela: ……………………………….<-- powrót